Program – 2018

2018. április 18., szerda

9:00-10:00 Regisztráció, vendégek fogadása
10:00-10:15 Megnyitó Dr. Szabó Marianna tartalom és szolgáltatás stratégiai vezető (Wolters Kluwer Kft.)
10:15-11:15

Plenáris előadás – Hatályban az új polgári perrendtartásProf. Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, miniszteri biztos (ME ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék, Igazságügyi Minisztérium)

Új polgári perrendtartás lépett hatályba 2018. január 1-jén, ami 65 év elteltével váltotta fel a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt. Az elmúlt évtizedek és napjaink jogalkalmazói, elméleti jogászai is az 1952-es Pp. szabályain szocializálódtak, így az új perjogi kódex megoldásai, újításai számos új jogértelmezési kérdést vetnek fel, melyek megoldásához gyakran a korábbiaktól eltérő perjogi szemlélet szükséges. Az előadás alapvetően azokra a jogértelmezést igénylő szabályozási helyzetekre fókuszál, amelyek az új Pp. hatálybalépését követően már megmutatkoztak, és ezekre kíván az új Pp. szellemiségével összhangban álló megoldásokat adni.

11:15-11:30 Szünet
11:30-12:30 Plenáris előadás – A társasági vagyon védelme a vagyonegyesítő gazdasági társaságokban – Prof. Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
 • A vagyon védelmének funkciói és korlátai
 • A vagyoni hozzájárulások visszafizetésének tilalma
 • A nyereség kifizetésének feltételei
 • A nyereség terhére történő egyéb kifizetések: pl. saját részesedések megszerzése, tőkeemelés, kamatozó részvény, visszaváltható részvény
12:30-14:00 Ebédszünet
14:00-15:45 Párhuzamosan futó szemináriumok (I-III.)

I. Kártérítési jog

Levezető elnök: Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes, ügyvéd (Magyar Ügyvédi Kamara, Kovács Kázmér Ügyvédi Iroda)

Előadások:

 1. Cumul vagy Non cumul, az itt a kérdés: „még egy szó a kontraktuális és a deliktuális felelősség viszonyáról” – Dr. Fuglinszky Ádám habilitált egyetemi docens, ügyvéd (ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
 2. Az ügyvédi kártérítés és az ellene való orvosság; mit hozott az új ügyvédi törvény? – Dr. Réti László elnök, ügyvéd (Budapesti Ügyvédi Kamara; Réti, Antall, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal)
 3. Az új Ptk. és az új Pp. hatása az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségére (orvosi műhibaperek) – Dr. Döme Attila bíró (Kúria)

II. Az új Pp. hatálybelépésének első bírósági tapasztalatai

Levezető elnök: Dr. Szalay Róbert bíró (Győri Ítélőtábla Polgári Kollégium)

Előadások:

 1. Hitek és tévhitek az új Pp.-vel kapcsolatban – a leggyakoribb hibák – Dr. Zsitva Ágnes kollégiumvezető-helyettes (Székesfehérvári Törvényszék Polgári, Gazdasági, Közigazgatási, Munkaügyi Kollégium)
 2. A perindítással kapcsolatos első bírósági tapasztalatok – Dr. Parlagi Mátyás kollégiumvezető-helyettes (Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium)
 3. Az új Pp. tapasztalatai ügyvéd szemmel – Dr. Kovács Orsolya ügyvéd (Nagy & Trócsányi Ügyvédi Iroda)

Az új polgári perjogi kódex alapjaiban és koncepcionálisan megújította a polgári perrendet, ami természetszerűleg jogértelmezési problémákat indukál mind a gyakorlat, mind a tudomány számára. Már a felkészülés és képzések jegyében zajló tavalyi év előre vetítette azokat a területeket, amelyek a 2018. januártól hatályba lépő új Pp. alkalmazására való áttérés során gondot jelenthetnek a jogalkalmazóknál. Az immár hatályba lépett új kódex első bírósági tapasztalatainak „első kézből” történő nyomon követése, összegyűjtése és értékelése valamennyi jogászi hivatásrend tagjai számára elősegíti a jogalkalmazási nehézségek leküzdését, a joggyakorlat kialakulását.

III. Az Mt. és az új Pp., illetve az új Ptk. kapcsolata

Levezető elnök: Dr. Kártyás Gábor egyetemi adjunktus, munkajogász (PPKE JÁK Munkajogi Tanszék, Opus Simplex Kft.)

Előadások:

 1. Bizonyítási szabályok a munkaügyi perben az új Pp. alapján – Dr. Kulisity Mária bíró (Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium)
 2. A munkáltatói határozat és jognyilatkozat végrehajtásának felfüggesztése az új Pp.-ben – Dr. Kovács Szabolcs ügyvéd (Papp Anna Ügyvédi Iroda)
 3. A munkaviszonyban foglalkoztatott vezető tisztségviselő jogállása, jogviszonyának megszüntetése – Dr. Takács Gábor munkajogász (Opus Simplex Kft.)

A polgári jogi és polgári eljárásjogi kodifikáció szorosan kapcsolódik a munkajogihoz. Az új munka törvénykönyve (2012) időben megelőzte a másik két kódex hatálybalépését, és természetesen számos szállal kötődik hozzájuk. A szekcióban e kötődésekből emelünk ki a gyakorlat számára különös figyelmet érdemlő témákat. Mennyiben változnak a bizonyítási szabályok a munkaügyi perekben? Át kell-e alakítani a vállalat mindennapi működését, hogy a Pp. által előírt bizonyítási teherrel magabiztosan nézzen szembe a munkáltató? Vajon milyen gyakorlati jelentőséget kaphat a Pp. szerinti új lehetőség a munkáltatói határozat (jognyilatkozat) végrehajtásának felfüggesztésére? Végül, körüljárjuk a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők jogállásának kettősségét, különös tekintettel a vezetői tisztség társasági jogi és munkajogi megszüntetésének kérdéseire.

15:45-16:15 Kávészünet
16:15-18:00 Szemináriumok (IV-V.)

IV. Pódiumvita

Ahogy az előző években is, a konferencia idén is jelentős hangsúlyt helyez a joggyakorlatra. Dr. Parlagi Mátyás, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese vezetésével a konferencia résztvevői fiktív jogeseteken keresztül vizsgálják a Ptk. egyes kérdéseit.

V. Perszimuláció

Résztvevők:

 • Dr. Somogyi Dávid beosztott bíró/jogi szakreferens (Igazságügyi Minisztérium)
 • Dr. Tamási Artúr ügyvéd
 • Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens (Erős Ügyvédi Iroda/Squire Patton Boggs, MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróság, PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék)

A perszimuláció keretében bemutatásra kerül a perfelvételi tárgyalás menete, a bíróság anyagi pervezetése, a felek kötelező és lehetséges nyilatkozatai, a váratlanul felmerülő helyzetetekre reagálás módja, végül az érdemi tárgyalás során megengedett keresetváltoztatás és utólagos bizonyítás.

18:00-20:00 Vacsora

 2018. április 19., csütörtök

9:00-9:30 Regisztráció
9:30-10:30

Plenáris előadás – Az új Ptk. a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatában – Dr. Szabó Klára címzetes kúriai bíró, kollégiumvezető (Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium)

A Ptké. rendelkezéseire figyelemmel várható volt, hogy a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, jogviszonyokra, valamint megtett jognyilatkozatokra vonatkozó jogviták időben később jelentkeznek. Lassan azonban megindultak az e törvényen alapuló perek, melyek közül a leggyakrabban előforduló ügyek eljutottak a másodfokú bíróságokhoz: így a Fővárosi Ítélőtáblán is megkezdődött a törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó „új Ptk.-s ügyek” felülbírálata. Ezek tárgyalása során problémák vetődtek fel: így például hogy a közigazgatási (bírósági, ügyészségi) jogkörben okozott károk megtérítése iránti perekben miként viszonyulnak a sérelemdíjra vonatkozó szabályok a deliktuális kártérítési szabályokhoz, illetve a személyiségi jogsértés milyen jellegű magatartásokkal valósulhat meg. A bírói gyakorlat azonban nemcsak dilemmákkal küzd, előremutató döntések is születnek. Így a Ptk.-ban eredetileg szereplő, de végül abból kimaradt „jogalkotással okozott kár” fogalmát a jogerős bírói ítéletek továbbéltetik. A szerződési jog területéről eddig leginkább az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos új szabályok alkalmazására került sor, de néhány szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti per is jogerősen befejeződött már.

Néhány példával azt kívánom bemutatni, hogy a tételes jog miként formálódik a Fővárosi Ítélőtábla polgári tanácsainak gyakorlatában.

10:30-10:45 Szünet
10:45-12:30 Párhuzamosan futó szemináriumok (I-III.)

I. Az új Pp. és a kapcsolódó jogszabályok

Levezető elnök: Dr. Gyimesi Tamás Ferenc főosztályvezető (Igazságügyi Minisztérium)

Előadások:

 1. Az általános meghatalmazások megújult szabályozása – Dr. Somogyi Dávid beosztott bíró/jogi szakreferens (Igazságügyi Minisztérium)
 2. A költségkedvezmények új rendszere – Dr. Vitvindics Mária beosztott bíró, osztályvezető (Igazságügyi Minisztérium)
 3. A bírósági polgári nemperes eljárások általános szabályai – Dr. Balog Balázs ügyvéd (Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (PwC Legal))

Az új Pp. elfogadását követően szükségessé vált a jogrendszer felülvizsgálata és a különböző szintű jogszabályok hozzáigazítása az új Pp.-hez. A szeminárium keretei között azokra az új, elsősorban törvényi szabályokra fókuszálnak az előadók, amelyek a legszorosabban kapcsolódnak az új Pp.-hez,  és a bíróság előtti jogérvényesítéssel kapcsolatos új szabályokat állapítanak meg mind a képviselet, mind a perben igénybe vehető költségkedvezmények terén. A szeminárium előadói kitérnek a bírósági hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárások közös szabályait adó új törvény rendelkezésire is, felhívva a figyelmet a polgári peres és nemperes eljárási szabályok legfontosabb eltéréseire.

II. Személyiségi jogok és adatvédelem

Levezető elnök: Dr. Szabó Klára címzetes kúriai bíró, kollégiumvezető (Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium)

Előadások:

 1. A közérdekű adatok kiadása és a személyes adatok védelme a polgári perekben – Dr. Hercsik Zita tanácselnök (Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium)
 2. A személyiségi jogok és az alapjogok összeütközése – Dr. Kisbán Tamás tanácselnök (Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium)
 3. A sérelemdíj megítélésének szempontjai, ide értve az összegszerűség kérdését is – Dr. Istenes Attila bíró (Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium)

A hatályos Ptk. alapján indult ügyek közül a személyiségi jogi perek azok, amelyek eddig a legnagyobb mennyiségben érkeztek a Fővárosi Ítélőtáblára. Az ezekben született döntésekből kitűnik, hogy egyes kérdéseket illetően tovább él a korábbi Ptk. talaján kialakult gyakorlat, másrészt viszont az új szabályozás (pl. a kötelemkeletkeztető tény eltérő meghatározása, a sérelemdíj jogintézményének bevezetése) újfajta szemléletet követelt, ami új megoldásokhoz vezetett a joggyakorlatban is. Ugyancsak jelentős a fővárosi régióban az adatvédelemmel kapcsolatos ügyek száma; ezeket a pereket általában a közvélemény figyelme kíséri, de a jogászok többsége előtt az ezzel kapcsolatos joganyag és a hozzá fűződő bírói gyakorlat kevéssé ismert. E tárgykörökben nyílik most lehetőség arra, hogy az érdeklődők egy átfogó képet kapjanak, illetve a témával kapcsolatos kérdéseik is megválaszolásra kerüljenek.

III. Az új Pp. hatása a közjegyzői nemperes eljárásokra

Levezető elnök: Dr. Tóth Ádám elnök, közjegyző (Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda)

Előadások:

 1. Közjegyző előtti egyezségi eljárás – Dr. Reviczky Renáta közjegyzőhelyettes
 2. A fizetési meghagyásos eljárás – Dr. Pulinka Mihály jogi előadó, közjegyzőjelőlt (Magyar Országos Közjegyzői Kamara Jogi Iroda)
 3. Elektronikus ügyintézés a közjegyzői eljárásokban – Dr.  Rák Viktor jogi irodavezető- helyettes (Magyar Országos Közjegyzői Kamara Jogi Iroda)

A közjegyző valamennyi eljárása nemperes eljárás. Minden olyan közjegyzői hatáskörbe tartozó ügyben, amelyben az adott jogintézményre nincsen különös szabályozás, a Pp. szabályait kell alkalmazni. A szekció a közjegyzői egyezséggel kapcsolatban a hagyatéki eljárásban már ismert, de jelen alkalmazásában új hatáskört mutat be. A fizetési meghagyásos eljárás az új Pp. hatálybalépésével új szabályokkal gazdagodott és egyértelművé vált a kis értékű követelésekkel kapcsolatban helye a jogrendszerben. A szekció harmadik előadása az e-ügyintézés és a Pp. szabályainak koherenciáját vizsgálja a közjegyzői eljárásokkal kapcsolatban.

12:30-13:30 Ebédszünet
13:30-15:15 Párhuzamosan futó szemináriumok (IV-V.)

IV. Polgári jog a szeminárium szakmai támogatója a Polgári Jog folyóirat

Levezető elnök: Prof. Dr. Vékás Lajos professzor emeritus (ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék)

Előadások:

 1. Megújuló biztosítéki szabályok és a Kúria gyakorlata – Dr. Gárdos Péter ügyvéd (Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda)
 2. Gondolatok a jogalkotással okozott kár kérdésköréből – Dr. Bene Lajos bíró (Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium)
 3. „Szomszédjogi generálklauzula”: változatlan koncepció, változó kihívások – Dr. Fuglinszky Réka bírósági titkár (Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium)
 4. Szemelvények a bírósági gyakorlatból a Polgári Jogi Döntvények (PJD) tükrében – Dr. Parlagi Mátyás kollégiumvezető-helyettes (Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium)

A Wolters Kluwer Kft. 2016-ban indította útjára a Polgári Jog folyóiratot azzal a céllal, hogy fórumot teremtsen a polgári joggal foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára. A panelbeszélgetés célja, hogy bepillantást engedjen a lap 2017-es évének termésébe.

V. A perorvoslati eljárások az új Pp.-ben

Levezető elnök: Dr. Pribula László kollégiumvezető (Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégium)

Előadások:

 1. A másodfokú eljárás – Dr. Drexlerné Dr. Karcub Edit tanácselnök (Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégium)
 2. A felülvizsgálat megújult szabályai – Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin bíró (Kúria Polgári Kollégium)
 3. Az alkotmányjogi panasz az új Pp. tükrében – Dr. Szalay Péter alkotmánybíró (Alkotmánybíróság)

A 2018. január 1-jén hatályba lépett Pp. egyik legfontosabb feladatának tekintette a perkoncentráció minél szélesebb körű biztosítását és a felek rendelkezési jogának hangsúlyosabbá tételét. Az alapjaiban új modellre, az osztott perszerkezetre alapított elsőfokú eljárás az előző jogalkotói célokhoz igazodik; nem érvényesülhet azonban a polgári perek gyorsaságához és hatékonyságához fűződő indokolt elvárás, ha egyidejűleg nem került volna sor a perorvoslati eljárások megújítására is. A túl gyakori hatályon kívül helyezések, a felek által a jogorvoslati kérelemben nem hivatkozott elsőfokú szabálysértések indokolatlan figyelembevétele, a tárgyaláson kívüli elbírálások szükségtelen háttérbe szorulása, a perújítási okok nem teljes körű rendszere, és a felülvizsgálat néhol indokolatlan szűkítése mind-mind a korábbi szabályozásból eredő hiányosságok voltak. Az új kódex egyértelműen célul tűzte ki a perkoncentráció ellen ható hibák kiküszöbölését – mindezzel olyan kihívások elé állítva a jogalkalmazót, amelyek részletes áttekintésére vállalkoznak a szemináriumnak a gyakorlatban jártas előadói.

15:15-16:00

Vélemények a „bölcsek tanácsa” gyakorlatából

A Kúria elnöke a Ptk. hatálybalépését követően abból a célból hozta létre az Elnöki Tanácsadó Testületet, hogy a jogtudomány és a joggyakorlat képviselői közösen kövessék nyomon az új kódex alkalmazását, gyakorlatának alakulását. Megállapításaikat véleményekbe foglalták, melyeket a tagok tolmácsolnak a konferencia résztvevői számára.

Előadások:

A szerződésszegés szabályozásának egyes jogvitás kérdéseiProf. Dr. Menyhárd Attila dékán, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék)

Diszpozitivitás és kógencia a lakásbérlet szabályozásábanDr. Kőrös András ny. kúria tanácselnök (Kúria Polgári Kollégium)

Az új Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos tanfolyamokon a különböző jogászi hivatásrendek – elsősorban szerződések készítésével foglalkozó ügyvédek, közjegyzők – részéről ismételten felmerült a kérdés, hogy a lakásbérletre vonatkozó jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Lakástörvény (1993. évi LXXVIII. törvény) egymáshoz szorosan kulcsolódó szabályai mennyiben tekinthetők diszpozitívnek és mennyiben kógensnek, azaz milyen kérdésekben van helye eltérő szerződési kikötésnek és melyekben nincs. Az előadás a kötelmi jog általános szabályaiból kiindulva áttekinti azokat az eseteket, amelyekben a törvény kifejezett rendelkezése nem enged eltérést a jogi normáktól, vagy amikor azt csak bizonyos feltételekkel engedi meg. Kitér a kifejezetten nem tiltott, de a lakásbérleti jogviszony lényegi tartalmát adó rendelkezések alkalmazásának problémáira, és külön foglalkozik a téma szempontjából a rendkívüli és a rendes felmondás esetköreivel, ismertetve az Új Ptk. Tanácsadó Testület véleményét is.

A jogi személynek  a Ptk. eltérést engedő normáiba „ütköző” határozatai.  A vezető tisztségviselő felelőssége Dr. Dzsula Marianna táblabíró (Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégium)

Az előadás a peres eljárásokban a jogi személy magánautonómiájára vonatkozó szabályozás „megítélésének” nehézségeivel (Ptk. 3:35–3:37. §, Ctv., Cnytv.) és a vezető tisztségviselők jogi személlyel szembeni felelősségét érintő rendelkezésekkel foglalkozik. Kitér a gondossági kötelmek esetén az objektív kontraktuális kártérítési felelősséggel és a mentesülési okokkal kapcsolatos értelmezési kérdésekre is. Mindkét témakört érintően ismertetésre kerül a Tanácsadó Testület véleménye és a legújabb bírói gyakorlat is.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Regisztráció >>