A jelen és a jövő határán... /

“Ptk. és Pp. a változások tükrében”

Az új Polgári Törvénykönyv, az elmúlt évtizedek legjelentősebb új jogszabálya, alapvetően érintette a magánjog szinte minden területét. A kódex számos újdonsága kedvező fogadtatásra talált, sok kérdéssel kapcsolatban azonban bizonytalanságot hozott a Ptk.

A konferencia célja változatlan: olyan fórumot teremteni, ahol a felmerülő kérdéseket a különböző jogászi hivatásrendek kötetlen formában meg tudják beszélni. E célt szolgálja, hogy a konferencia előadói között ügyvéd, bíró és egyetemi oktató egyaránt található.

A Wolters Kluwer Jogi Konferencia idén azonban nem csak a Ptk.-t vizsgálja. A jogalkotó több olyan jogszabályon is dolgozik, amely alapvetően érinti a polgári jog területét. A konferencia ezen témáknak is fórumot teremt, így szó lesz a készülő polgári perrendtartásról és a megújuló végrehajtásról egyaránt.

Szeretettel várjuk Visegrádon!
Üdvözlettel:

gardos
Dr. Gárdos Péter
Ügyvéd
Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda

Program /

Megnyitó

           

Plenáris előadás – Az új polgári perrendtartás


Az új polgári perrendtartás – A polgári perrendtartás reformjáért felelős miniszteri biztos, egyetemi tanár előadásában a készülő perrendtartást mutatja be. Az előadó korábban többször hangsúlyozta, hogy korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak megfelelő eljárásokat csak szerkezetében és tartalmában egyaránt megújult polgári perrendtartás képes biztosítani. A miniszteri biztos szerint az új szabályozásnak a perhatékonyságot rendszerszinten kell biztosítania. Ehhez rendszerszinten kell megteremteni a koncentrált per feltételeit, kezdve a per teljes életciklusa alatt érvényesülő alapelvektől, végig az elsőfokú és a perorvoslati eljárások szabályainak kimunkálásáig, minden részletszabálynak a perkoncentrációt, a hatékonyságot kell szolgálnia. Az előadás számos olyan várható változásra kitér, amely alapjaiban meghatározzák az új polgári perrendtartást. (tovább…)

Plenáris kerekasztal – A Ptk. az elmúlt év tükrében


A kerekasztal-beszélgetés célja, hogy a gazdasági élet prominens képviselői segítségével járjuk körül, hogy a Ptk. mennyiben töltötte be a hozzá fűzött reményeket, hol merültek fel problémák. (tovább…)

Szeminárium I. terem: Az új Ptk. a gyakorlatban I.


Ezzel egy időben a többi teremben: Szeminárum II. terem: Az új Ptk. a gyakorlatban II. » ugrás  Szeminárium III. terem: Közjegyzői eljárások és a perbeli bizonyítás » ugrás  Szeminárium IV. terem: Az új polgári perrendtartás » ugrás 
A szeminárium a más jogterületekkel való kapcsolatát vizsgálja. Az egymással összefüggő, és egymásra reflektáló előadások bemutatják, hogy a Ptk. hogyan kapcsolódik más magánjogi és közjogi jogszabályokhoz. Dr. Bulányi Tamás a Ptk. és a gazdasági társaságok szabályait vizsgálja, kitérve a szabályozás eltérést engedő jellegére és a vezető tisztségviselők felelősségének kérdésére. Dr. Gadó Gábor előadása a cégalapítás szabadságát valamint a bizalmi vagyonkezelés szabályait elemzi, míg Dr. Csőke Andrea azt vizsgálja, hogy a csődtörvény hogyan illeszkedik az új Ptk.-hoz, különös tekintettel a biztosítéki rendszerhez és a bizalmi vagyonkezelés szabályaihoz. (tovább…)

Gálavacsora programmal

18:00-20:00:    Ptk. a szaunában – kötetlen beszélgetés   Sportaktivitások: darts, csocsó, biliárd 20:00-21:00:    Gálavacsora 21:00-23:00:    Könnyed hangulatban a Group’n’Swing-gel   Közben: 21:00-:             Kaszinó 21:30-22:00:    Litkai Gergely műsora 22:00- :            Karaoke a sörözőben, darts, csocsó, biliárd  

Szeminárium II. terem: Az új Ptk. a gyakorlatban II.


Ezzel egy időben a többi teremben: Szeminárum I. terem: Az új Ptk. a gyakorlatban I. » ugrás  Szeminárium III. terem: Közjegyzői eljárások és a perbeli bizonyítás » ugrás  Szeminárium IV. terem: Az új polgári perrendtartás » ugrás 
A szeminárium az elmúlt két év tapasztalatai alapján vizsgálja a Ptk.-t, elemezve a Ptk. új szabályait. A szeminárium érdekességét garantálja a nézőpontok sokszínűsége. (tovább…)

Szeminárium III. terem: Közjegyzői eljárások és a perbeli bizonyítás


Ezzel egy időben a többi teremben: Szeminárum I. terem: Az új Ptk. a gyakorlatban I. » ugrás  Szeminárium II. terem: Az új Ptk. a gyakorlatban II. » ugrás  Szeminárium IV. terem: Az új polgári perrendtartás » ugrás 
A szeminárium célja, hogy bemutassa, hogy hogyan tudja segíteni az igényérvényesítést a közjegyző igénybevétele. Ennek kapcsán két kérdést vizsgál kiemelten a szeminárium: a közokiratba foglalás előnyeit, joghatásait, valamint a közjegyzői előzetes bizonyítást. (tovább…)

Szeminárium IV. terem: Az új polgári perrendtartás


Ezzel egy időben a többi teremben: Szeminárum I. terem: Az új Ptk. a gyakorlatban I. » ugrás  Szeminárium II. terem: Az új Ptk. a gyakorlatban II. » ugrás  Szeminárium III. terem: Közjegyzői eljárások és a perbeli bizonyítás » ugrás 
Az új polgári perrendtartás előkészítési az Igazságügyi Minisztérium kiemelt feladata. 2014-ben lezárult a Kormány határozata által elrendelt előkészítő fázis, amelynek eredményeként tanulmányok születtek az esetleges szabályozási irányokról. Jelenleg a munkabizottságok az új Pp. normaszövegére vonatkozó javaslatokat készítik elő. A szeminárium előadói a Pp. kodifikációjában aktívan részt vevő gyakorlati és elméleti szakemberek. A szeminárium célja a várható főbb változások bemutatása. (tovább…)

Szeminárium I. terem: A szellemi tulajdonvédelem és az új Ptk.


Ezzel egy időben a többi teremben: Szeminárium II. terem: A megújuló végrehajtási jog » ugrás Szeminárium III. terem: Közbeszerzés az új Ptk. tükrében » ugrás
Az EU védjegyjogi reformja átfogja a közösségi védjegyrendelet módosítását és a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló új irányelv elfogadását. Az előadás tárgya, hogy a gyakorló ügyvéd szemszögéből bemutassa a legfontosabb változtatásokat, mind az oltalomképesség feltételei, mind pedig az oltalom terjedelme (védjegybitorlás) tekintetében:
 • Új terminológia használata: a "közösségi védjegy" kifejezés helyébe az "európai uniós védjegy" kifejezés lép.
 • A védjegybejelentésnél a grafikai ábrázolhatóság követelményének eltörlése.
 • Feltétlen kizáró okok bővítése - A funkcionalitás tekintetében az áru formája és az  áru "egyéb jellemzője", amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges; - Eredet megjelölések és földrajzi jelzések.
 • Az árujegyzék meghatározása a védjegybejelentésben, és átmeneti időszak a 2012 előtt tett védjegybejelentések áruosztályának módosítására.
 • A védjegybitorlás nevesített eseteinek kibővítése (kereskedelmi név használata, előkészületi cselekmények, összehasonlító reklám, tranzitáruk megállítása).
  Az előadás bemutatja

Kerekasztal beszélgetés a Ptk. változásokról


Előadók:
 • Dr. Csizmazia Norbert főtanácsadó, Kúria
 • Dr. Gárdos Péter ügyvéd, Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda
 • Dr. Lajer Zsolt ügyvéd, Lajer Ügyvédi Iroda
 • Dr. Sahin-Tóth Balázs ügyvéd, Morley Allen&Overy
 • Prof. Dr. Vékás Lajos, professor emeritus, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék
 

Érvek/ellenérvek (Pódiumvita, jogesetek feldolgozása)


Levezető elnök: Dr. Parlagi Mátyás, kollégiumvezető-helyettes, Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium Előadók:
 • Dr. Gárdos Péter ügyvéd, Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda
 • Dr. Sahin-Tóth Balázs ügyvéd, Morley Allen&Overy
 • Dr. Szabó Csilla bíró, Fővárosi Törvényszék
Ahogy tavaly is, a konferencia idén is jelentős hangsúlyt helyez a joggyakorlatra. Dr. Parlagi Mátyás a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese vezetésével a konferencia résztvevői fiktív jogeseteken keresztül vizsgálják a Ptk. egyes kérdéseit.

Szeminárium II. terem: A megújuló végrehajtási jog


Ezzel egy időben a többi teremben: Szeminárium I. terem: A szellemi tulajdonvédelem és az új Ptk. » ugrás Szeminárium III. terem: Közbeszerzés az új Ptk. tükrében » ugrás
  A kormány alapvetően át kívánja alakítani a végrehajtás szabályait és a végrehajtói köztestület jogköreit. Az Igazságügyi Minisztérium szándékai szerint a minisztérium a jövőben nem csupán a Kamara működését, hanem az egyes irodák és a végrehajtók munkáját is vizsgálná. A szervezeti, felügyeleti változásokon túl várható a végrehajtási szabályok tartalmi változtatása is. A szeminárium e változtatásokra fókuszál. (tovább…)

Szeminárium III. terem: Közbeszerzés az új Ptk. tükrében


Ezzel egy időben a többi teremben: Szeminárium II. terem: A megújuló végrehajtási jog » ugrás Szeminárium I. terem: A szellemi tulajdonvédelem és az új Ptk. » ugrás
A közbeszerzési jogszabályok az állami szereplők és a közpénz felett rendelkező magánpiaci szereplők eljárását szabályozzák. A közbeszerzési eljárás alatt a közjog dominál. A szerződés teljesítés után a felek viszonyára a polgári jog az irányadó, amit azonban korlátoznak a közbeszerzés szerződéskötést követő "túlélő" rendelkezései. Ezek elsősorban a szerződésmódosítások, alanycserék és a kártérítési perek körében merülnek fel. A szeminárium a közbeszerzési és polgári jog érzékeny és egyre változó viszonyát vizsgálja. (tovább…)

Előadók /

Dr. Anka Márton Tibor

jogtanácsos, Magyar Országos Közjegyzői Kamara Jogi Iroda

Dr. Bacher Gusztáv

ügyvéd, Szecskay Ügyvédi Iroda

Dr. Csizmazia Norbert

főtanácsadó, Kúria

Dr. Csőke Andrea

bíró, Kúria

Dr. Dezső Attila

ügyvéd, LLM., Közbeszerzési Kutatóintézet Alapítvány kuratóriumának elnöke

Dr. Döme Attila

tanácselnök, Pécsi Ítélőtábla

Dr. Éless Tamás

ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Dr. Fejes Gábor

ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Dr. Gárdos Péter

ügyvéd, Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda

Dr. Grad-Gyenge Anikó

tanszékvezető, egyetemi doecens, KRE

Dr. Hajós Orsolya

ügyvéd, Dezső és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Harsági Viktória

tanszékvezető, egyetemi tanár Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Dr. Jókuti András

főosztályvezető-helyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Dr. Kara Pál

jogi igazgató MOL csoport

Dr. Kemenes István

kollégiumvezető, címzetes kúriai bíró, Szegedi Ítélőtábla

Dr. Lajer Zsolt

ügyvéd, Lajer Ügyvédi Iroda

Dr. Landgraf Erik

ügyvezető igazgató, FHB Jelzálogbank Nyrt.

Dr. Leszkoven László

egyetemi docens, Miskolci Egyetem

Dr. Lukács Tamás

önálló bírósági végrehajtó

Dr. Lukácsi Péter

ügyvéd, SBGK

Dr. Menyhárd Attila

tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE-AJK

Dr. Mezei Péter

egyetemi docens, SZTE ÁJK

Dr. Nagy Gizella

ügyvéd, Dezső és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Parlagi Mátyás

kollégiumvezető-helyettes, Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium

Dr. Parti Tamás

közjegyző, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke

Dr. Petrik Béla

hivatalvezető, Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Dr. Reviczky Renáta

közjegyző - helyettes

Dr. Sahin-Tóth Balázs

ügyvéd, Morley Allen&Overy

Dr. Schadl György PhD

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, c. egyetemi docens, tantárgyfelelős főiskolai docens

Dr. Szabó Csilla

bíró, Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium

Dr. Szalóki Gergely

ügyvéd, Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

közjegyző, a MOKK jogi ügyvezetője

Dr. Tisza-Papp Ákos

osztályvezető jogtanácsos, OTP Bank Zrt

Dr. Tomori Erika

ügyvéd, Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda

Dr. Várhomoki-Molnár Márta

főosztályvezető-helyettes, Miniszterelnökség

Dr. Wallacher Lajos

ügyvéd, Erős Ügyvédi Iroda/Squire Patton Boggs

Prof. dr. habil. Wopera Zsuzsa

miniszteri biztos, Igazságügyi Minisztérium

Prof. Dr. Varga István

tanszékvezető, egyetemi tanár, ügyvéd

Prof. Dr. Vékás Lajos

professzor emeritus, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék

Helyszín /

Thermal Hotel Visegrád****superior
Cím:
2025 Visegrád, Lepence völgy HRSZ. 1213

thermalhotel2

Szponzorálás /

Legyen támogatónk!

Tisztelt Érdeklődő!

 

Joggal merülhet fel Önben a kérdés, hogy miért érdemes egy konferencia szponzorációjára fordítani a manapság minden cég büdzséjében szűkösre szabott marketing keret egy részét. Mit adhat, milyen kézzelfogható üzleti hozadékkal jár az Ön cége számára egy ilyen jellegű megjelenés, szemben a hagyományosnak mondható online és print felületekkel? Jóllehet, a szponzoráció sikere Önön is múlik, mi megteremtjük a lehetőséget, hogy az esemény kapcsán személyesen elérjen közel 250  ügyvédet, jogtanácsost, bírát és közjegyzőt.

Segítünk Önnek, hogy közvetlen ismeretséget kössön leendő megbízóival, és elmélyítse meglévő partnerkapcsolatait. De mindezt hogyan?

Számos lehetőség közül választhat:

 • Egyedi helyszíni installáció, kitelepülés
 • Fakultatív workshop megtartása a résztvevők számára
 • Esemény szponzoráció (sportversenyek, vetélkedő, gálavacsora, stb.) díjátadással és céges ajándékok átadásával
 • Termék, illetve szolgáltatás bemutatása (helyszíni értékesítéssel, adatbázis gyűjtéssel)
 • Brand erősítés: az előadás szüneteiben vetített slide, molinó, roll-up, szóróanyag (konferenciacsomagban, a szobákban vagy az előadás előtt kihelyezve), céges ajándék, kérdőív, stb.

Valamint az idei évben először, hagyományteremtő célzattal:

 •  Szekcióülések szponzorációja, amely tartalmazza a választott szekcióülés előtt megtartott rövid, maximum 10 perces bemutatkozó beszédet, valamint a szekció vizuális szponzorációját (2 db roll-up a pódiumon, szóróanyag vagy névjegykártya kihelyezése az ülés előtt a székekre).

 

Fontos leszögeznünk, hogy nem célunk áltatni sem Önt, sem magunkat azzal, hogy tökéletesen ismerjük ügyfélkörének pontos igényeit. Épp ezért szívesen vesszük a szponzorációra vonatkozó bármely kreatív elképzelését is, hogy közösen találjuk ki, hogyan lehetne jelenléte a leghatékonyabb. A fenti lehetőségeken túl, igényeinek megfelelően három csomagajánlatból is választhat. Kérem, hogy a részletekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal. Szeretettel várjuk 2016. májusában a II. Wolters Kluwer Jogi konferencián!

 

Üdvözlettel:
Csorba Márton

hirdetési üzletágvezető
Telefon: 06 30 / 647 31 08
E-mail: marton.csorba@wolterskluwer.com

 

logo-budapest2014 hetenyi inverse (002)  logo-&o  Porsche-M5-logo Neckermann_Utazas_vert_rgb

Jelentkezés /

Kapcsolat /

Konferenciával kapcsolatos információ:

Máté Anett
Telefon: 06 (1) 464 5624
E-mail: anett.mate@wolterskluwer.com

 

Szponzori megjelenéssel kapcsolatos információ:

Csorba Márton
Telefon: 06 (30) 647 3108
E-mail: marton.csorba@wolterskluwer.com

 

Rodin – Wolters Kluwer Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Központi telefon: 06 (40) 464 565, 06 (1) 464 5656
Fax: 06 (1) 464 5488